Mediatori Sibieni - Birou de Mediator Iliuță POPESCU

Go to content

Main menu
Ce este medierea ?


      Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluționare a conflictelor, disputelor, a neînțelegerilor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate - mediatorul, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate.

      Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele si să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

Cine este mediatorul ?


      Poate fi mediator persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;

e) se bucură de o bună reputație și nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condițiile legii, cu excepția absolvenților de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii și avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizată ca mediator, în condițiile prezentei legi.

(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006)


Când se poate recurge la mediere ?


      Dacă legea nu prevede altfel, părțile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanșarea unui proces în fața instanțelor competente, convenind să soluționeze pe această cale orice tip de dispute ivite:

> de familie;
> de proprietate;
> comerciale;
> moștenire;
> contracte;
> penale;
> etc.

      Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-și soluționa disputele prin mediere atât în afara, cât și în cadrul procedurilor obligatorii de soluționare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Avantajele medierii


      > Costuri în bani mai mici decât la instanţa de judecată, procedura de mediere nu presupune achitarea vreunei taxe de timbru;

     - Dacă părțile depun la dosarul cauzei acordul de mediere, taxa de timbru achitată  pentru cererea de chemare în judecată va fi restituită;
     - Onorariul cuvenit mediatorului se stabilește de comun acord prin contractul de mediere și se suportă în mod egal de către părți dacă nu se convine în alt mod.

      > Rapiditatea ajungerii la o soluţie;
      > Flexibilitatea procedurii de mediere;
      > Satisfacție mai mare a părţilor;

- Decizia le aparține lor și nu este impusă de instanță sau de orice ală terță persoană;
- Părțile nu sunt obligate să-și dovedească susținerile cu martori, iar soluția se bazează pe asigurarea de câștig-câștig;

      > Este o procedură prin care se elimină stresul - spre deosebire de ședințele publice, medierea se desfășoară într-o atmosferă prietenească, confortabilă;
      > Asigură confidenţialitatea, spre deosebire de ședințele de judecată care sunt de regulă publice.

Unde găsim un mediator ?

      Mediatorii autorizați sunt înscriși în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

      Consiliul de mediere are obligația să actualizeze periodic și cel puțin o dată pe an Tabloul mediatorilor și să îl pună la dispoziție celor interesați la sediul său, al instanțelor judecătorești, al autorităților administrației publice locale, precum și la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de Internet a acestuia.

      Persoanele aflate în conflict pot alege, de comun acord mediatorul. În cazul în care apelarea la mediator s-a făcut de către una din părți, cealaltă va fi invitată de către mediator la mediere.

Contact

Birou de Mediator: Iliuță POPESCU
Adresa: Sibiu, Str. Luptei, Nr.16A
Telefon: 0728 822 001
Telefon
/ Fax: 0269 221 441
E-mail:
office@mediatori-sibieni.ro
             
popescu@mediatori-sibieni.ro 
 
Back to content | Back to main menu